slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg
slide4.jpg
slide5.jpg

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 2.00
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559
• ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559
• ออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 4.00
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.75
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.25
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.75
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.75
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัดเพียงใด?

กลับด้านบน

แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทย | Krungthai Bank Forms

ใบคำขอใช้บริการบัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร
 
 
Powered by Phoca Download