slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg
slide4.jpg
slide5.jpg
" สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ " สมาชิกที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ได้ที่ งานสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ค่ะ +++ +++

ประกาศแจ้งให้ทราบ

topbox1

ประกาศแจ้งให้ทราบ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ข้อความใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุม

topbox2

รวบรวมระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง เช่น การประชุมสามัญประจำปี ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

บริการของสหกรณ์

topbox3

บริการของสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี), บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

topbox4

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เช่น ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบสิทธิ์เงินปันผล

โปรแกรมคำนวณเงินผ่อนชำระ

บริการของสหกรณ์

:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด | THE SAVING CO-OPERATIVE DOF ::
บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
• ออมทรัพย์ 2.00
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559
• ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559
• ออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 4.00
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สามัญ
สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน
• สามัญทั่วไป 6.75
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญเพื่อฟื้นฟุคุณภาพชีวิต -
• สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน 6.25
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
ฉุกเฉิน
• ฉุกเฉิน 6.75
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
กรณีพิเศษ
• กรณีพิเศษ 6.75
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
• ฉุกเฉินภัยพิบัติ 5
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555

วงเงินให้กู้และงวดผ่อนชำระ
สามัญ
ใช้บุคคลค้ำประกัน
• ทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
• สามัญเพื่อการศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 3,000,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 180 งวด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สามัญ
ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิก
ผ่อนไม่เกิน 300 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
ฉุกเฉิน
• ไม่มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
• มีหนี้กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555
เงินกู้กรณีพิเศษ
• กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด
• สมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
• สมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผ่อนชำระ 36 งวด ภายในเกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบสิทธิ์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัดเพียงใด?

ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบฯการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
คำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม แบบ สมาชิกสัมพันธ์
รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ตรอบครัวและการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย(สสอ.รท)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย
รายละเอียดเกี่ยวกัยสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ราชการไทย

ประกาศแจ้งให้ทราบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร
ขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2555
รายชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการไทยรอบที่ 1 -2 /2555 คุ้มครอง 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับอนุมัติช่วยเหลือน้ำท่วม
การจับสลากรางวัลให้สมาชิกทั่วประเทศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
การเข้าดูปันผลเฉลี่ยคืน
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ขอให้ชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ปี 2555
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับอนุมัตช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม

 

ประธานกรรมการ

 

รายงานกิจการประจำปี

รายงานกิจการประจำปี 2559

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทีวีออนไลน์

ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

LINE

LINE IT